Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisten ekosysteemien säilyttäminen. Siihen kuuluu erilaisten eläin -ja kasvilajien suojelemista ja luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen vaalimista. Luonnonsuojelu tekee tärkeää toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää maapallon rikkaus ja kauneus seuraaville sukupolville. Lisäksi luonnonsuojelu edistää luonnonharrastusta -ja tutkimusta.

Luonnonsuojelun tavoitteet ja keinot

Maapallolta häviää suuri osa eläimiä ja kasveja. Monet eliöistä ovat  kuolleet sukupuuttoon,  monet ovat luokiteltu erittäin uhanalaisiksi ja merkitty Punaiseen kirjaan. Esimerkiksi udmurtintiikerin lajista on enää jäljellä muutama yksilö. Suomessa taas susi on uhanalainen eläin. Suomessa susi on kuitenkin pystynyt elämään viime vuosikymmeniä rauhassa, sillä se on suojattu lailla eikä susia täten enää metsästetä. Luonnonsuojelu pyrkii kasvattamaan uhanalaisten eläinten kantoja, jotta niiden määrä palauttaisi ennalleen. Luonnonsuojelun tärkeimpiä päämääriä on pysäyttää salametsästys ja säilyttää sademetsät trooppisilla alueilla. Metsien säilyttäminen on tärkeää, sillä metsät vapauttavat happea, jota me ihmiset hengitämme. Salametsästystä yritetään kieltää lailla, mutta silti salametsästys on suuri ongelma. Trooppiset alueet ovat erityisen rikkaita ja monimuotoisia ekosysteemeiltään, koska niissä elää runsaasti eläinlajeja, joita ei tavata missään mualla.

suomessa on hyvin vähän susia jäljellä

Luonnonsuojelulain mukaan metsästykseen ja kalastukseen tarvitaan erikoislupia. Vain metsänomistajalla on oikeus metsästää omilla maillaan ilman lupaa. Luonnonsuojelulaki ei myöskään salli villieläinten pitämistä kotona lemmikkeinä, vaan niiden paikka on luonnossa. Eläin voidaan ottaa kotihoitoon vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi loukanneista linnuista pitää ilmoittaa eläintenhoitolaan.Luonnonsuojelulain mukaan jokaisella kunnalla on velvollisuus omalta osaltaan huolehtia luonnon suojelemisesta ja rahoittaa paikallisen luonnon suojelua edistävää työtä. Luonnonsuojelualueet ovat luonnonsuojelun tärkeimpiä keinoja. Niitä ovat esimerkiksi kansallis -ja luonnonpuistot. Ne ovat rauhoitettuja alueita ja niissä säilyy luonnon monimuotoisuus ja uhanalaiset lait voivat elää rauhassa ja lisääntyä rauhassa. Alueet ovat luonnonsuojelulain turvaamia ja niiden rauhoittamisella pyritään säilyttämään kansallismaisemaa, kulttuuriperintöä sekä retkeilykohteita. Luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnon suojelemista varten perustetaan erämaa-alueita esimerkiksi tuntureille, kaupunkeihin taas luodaan uusia kansallispuistoja turvaamaan kansallismaiseman tärkeitä arvoja. Suojelualueiden perustamisen edellytyksenä on mm. se että alueella asuu jokin uhanalainen eliölaji tai koko ekosysteemi on uhanalainen. Kansallispuistojen perustamisvaiheessa laaditaan suunnitelma niiden hoidosta ja käytöstä. Luonnonsuojelualueista vastaa Suomessa Metsähallitus ja ne kuuluvat yhteiseen Natura-luonnonsuojelun verkostoon. Metsien lisäksi pyritään suojelemaan vesistöjä ja niiden monimuotoisuuttaEläintarhoilla on oma roolinsa  luonnonsuojelussa, sillä niissä pyritään lisäännyttämään ja kasvattamaan uhanalaisia eläimiä, jotta ne sopivan tilanteen tultua päästää takaisin luontoon. Suomessa Korkeasaaren eläintarha on tehnyt merkittäävää luonnonsuojelua edistävää työtä vuodesta 1889.

WWF logo

Ihmisiä pyritään saamaan tietoisiksi luonnonsuojelun tärkeydestä monin eri tavoin. On tärkeää opettaa ihmisiä huolehtimaan luonnosta jo lapsuudesta asti. Luonnonsuojelua käsitellään koulussa biologian ja ympäristötieteen tunneilla ja lapset opetetaan huolehtimaan luonnosta.  Julkaistaan lukuisia luontoa käsitteleviä kirjoja ja aikakauslehtiä, tehdään dokumenttielokuvia (esimerkiksi BBC ja National Geographic, Suomessa taas Avara luonto), joissa kerrotaan erilaisista eläinkunnan lajeista, niiden käyttäytmisestä, erikoisominaisuuksista, niihin liittyvistä uhista ja siitä, millä tavalla niiden oloja parannetaan. Partioliikkeet järjestävät nuorille suunnattuja retkejä, joissa tutustutaan paikalliseen luontoon, opitaan tuntemaan sen ominaisuuksia ja sitä uhkaavia tekijöitä sekä ymmärtämään, miten oma toiminta vaikuttaa ympäristöön.Maailmassa on useita luonnonsuojelujärjestöä, joista pitää mainita WWF. WWF on maailmanlajuinen luonnonsuojelujärjestö, jolla on toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Se viestii monella kielellä, sillä on oma verkkosivu sekä fb-sivut. Sen toiminta perustuu kummiuteen ja rahalahjoituksiin. Kuka tahansa voi liittyä kummiksi ja lahjoittaa vaikkapa 5€ kuukausittain valitsemaansa kohteeseen. Itämeri on tällä hetkellä tärkeipiä kohteita, joissa WWF tekee työtä.

Energiatehokkuus ja säästöt

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että energiaa käytetään tehokkaasti ja ekonomisesti, kustannustehokkaalla, säästävällä sekä ympäristön kannalta hyödyllisellä tavalla. Energiatehokkuus on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmistä keinoista, koska sillä pyritään vähentämään kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös monet muut syyt vaikuttavat siihen, että energiatehokkuutta pidetään tarpeellisena. Energiatehokkuudella pyritään varmistamaan energian saatavuutta sekä riittävyyttä niin, että energiaa riittää kaikille ja kaikkeen, eikä sitä tarvitse tuoda muualta. Energian tehokkaan käytön ansiosta myös energiakustannukset alenevat ja esimerkiksi ilman laatu paranee. Sitä paitsi energiatehokkuus mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuus parantaa myös taloutta, sillä käyttämällä energiaa tehokkaalla ja viisaalla tavalla säästetään paitsi ympäristöä myös paljon rahaa.

Energiatehokkuuden menetelmät

Suomea pidetään yhtenä maailman johtavista maista energian kulutuksen vähentämistä koskevassa kysymyksessä. Suomi on sitoutunut edistämään energiatehokkuutta ja vähentämään energian kulutuksesta aiheutuvia päästöjä, ja onkin onnistunut energiatehokkuudessa kansainvälisesti erittäin hyvin, ja esimerkiksi vuonna 2016 energiaa on säästynyt jopa melkein 16 TWh. Tärkeimpiä energian säästämisen keinoja, joita Suomessa on käytetty ja jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia, ovat energiakatselmukset sekä vapaaehtoinen energiatehokkuusopimusjärjestelmä. Molemmat menetelmät ovat erittäin merkillisiä energian kulutuksen vähenemisen kannalta ja ne täydentävät toisiaan. Energiakatselmuksen tehtävänä on kartoittaa energian kulutuksen nykytilanne selvittämällä kuntien erilaisten kohteiden, kuten kiinteistöjen ja kuljetusketjujen energiankäyttöä ja mahdollisuuksia säästöön (energiansäästöpotentiaali), esittää säästötoimenpiteet ja selvittää uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksia. Näiden asioiden lisäksi energiankatselmus selvittää energian säästöjen vaikutukset päästöjen vähenemiseen.  Energiatehokkuussopimuksiin perustuva järjestelmä on toinen tärkeimmistä energiansäästömenetelmistä. Se perustuu siihen, että erilaiset kuntien yritykset ja kunta-alojen toimijat allekirjoittavat energiatehokkuussopimuksia ja sitoutuvat näin toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja vähentämään kasvihuonepäästöjä omilla aloillaan. Tämä menetelmä on koettu äärimmäisen hyödylliseksi ja sen avulla on säästetty paljon energiaa, koska suuri määrä yrityksiä on innostunut liitymään mukaan. Koulutus on keskeinen asia, joten kuntien velvollisuuten on antaa hyvää koulutusta energiatehokkuustyöhön yritysten henkilöstöille sekä antaa neuvontaa.

Sucros Oy

Asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraataan ja toimijoita palkitaan hyvästä, tuloksia tuottavasta työstä. Esimerkiksi viime vuonna sokerinvalmistaja Sucros Oy sai tunnustuksen siitä, että oli ylittänyt sopimuksessa asetetut tavoitteet ja vähentänyt merkittävästi energiakulutustaan. Energian kulutuksen vähentäminen tuottaa yrityksille myös runssasti taloudellisia säästöjä.Energiatehokkuussopimuksia on tehty 1990-luvulta lähtien, ja nykyään niitä voi allekirjoittaa helposti netissä. Valtio myöntää tukea energiatehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin, ja tämän lisäksi kunnat voivat hakea ESCO-rahoitusta,  jossa energian käytön vähenemisestä kertyvät säästöt käytetään toiminnan rahoittamiseen. Lisäksi työ -ja elinkeinoministeriöltä on mahdollista hakea apua selvitys- ja investointihankkeisiin, joilla pyritään säästämän energiaa. Energiaa kuluu paljon asumusten rakentamiseen ja lämmitykseen sekä liikenteeseen.  Kunnat voivat säästämällä energiaa vähentämällä öljylämmitystä sekä suunnittelemalla julkista ja kevyttä liikennettä niin, että hiilidioksiidipästöjen vähenemisen tavoite on keskeisessä roolissa. Tärkeää on myös suunnitella kestäviä hankintoja. Myös aktiivinen tuotteiden ekologinen suunnittelu on tärkeä osa energian kulutuksen vähentämisessä. Tuotteiden suunnitellulle on asetettu tietynlaiset vaatimukset, jotka ovat yhteisiä koknaisille tuoteryhmille. Suunnitelulla pyritään siihen, että tuotteen energiakulutuksella on mahdollisimman vähäinen ympäristövaikutus ja että ne ovat kestäviä ja pitkänkäyttöisiä. Käytännössä Euroopan Unioni kieltää tuotteiden käyttämisen ja tuomisen markinnoille, jollei ne täytä niille asetettuja ekologisia vaatimuksia.

energiakatselmuksista

Suomessa vastuu energiatehokkuuden toteuttamisesta, eli käytännössä lähes kaikista yllä mainituista asioista, kuten esimerkiksi energiakatselmuksista, energiatehokkuussopimusten laatimisesta ja tuotteiden ekologisesta suunittelusta, kuuluu Energiavirastolle. Energiaviraston tehtävänä on myös seurata kuntien toteuttamia energiatehokkuustoimenpiteitä ja raportoida niistä. Lisäksi se huolehtii viestinnästä ja tiedottamisesta ja antaa neuvontaa kuluttajille.

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston globaalilla lämpenemisellä tarkoitetaan maapallonlaajuista ilmastonmuutosta, jossa maapallon keskilämpötila ja merenpinta nousevat vuosittain. Alueittain se näkyy esimerkiksi ämpötilan kohoamisella, lumen vähäisyydellä ja sateen lisääntymisellä.  Esimerkiksi Suomessa viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä voi johtua ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on ollut ajankohtaisena keskusteluaiheena viime vuosikymmeninä, koska ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan suuria vaikutuksia ihmisten elämään maapallolla ja luontoon.

Ilmaaston lämpeneminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Tutkijoiden mukaan nyt on menossa kuudes maapallonmittainen ilmastonmuutos historiassa ja tämä on ensimmäinen ihmisen toiminnan aiheuttama muutos. Ilmaston muutosta ei enää voida pysäyttää kokonaan, mutta lämpenemistä voidaan hidastaa. Suurin vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kasvihuonepäästöillä, esimerkiksi hiilidiosksiidilla, kun sitä kerääntyy jatkuvasti ilmaston kehään. Kasvihuonekaasuja vapautuu runsaasti teollisuudesta sekä liikenteestä. Eri liikennemuodot vapauttavat enemmän tai vähemmän kaasuja, kuin toiset. Esimerkiksi junalla matkustaminen on paljon ilmastoystävällisempää, kuin lentokoneella. Vähentämällä päästöjä voidaan vaikuttaa muutoksen hidastumiseen, mutta tutkijat varoittavat, että pitäisi toimia heti, sillä lämpötilan nousu kasvaa tulevina vuosina nopeammin.Lämpötila nousee eri maapallon alueilla eri nopeudella. Kuivilla alueilla se nousee nopeammin, kun taas vesialueilla, esimerkiksi valtamerillä, hitaammin. Esimerkiksi pohjoisella pallonpuoliskolla kasvu on ollut suurempi. Lämpötilan kasvun voimakkuuteen vaikuttaa kasvihuonepäästöjen määrä.

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Samalla kun ilmasto lämpenee, myös trooppisista, meristä voimansa saavista tuhomyrskyistä tulee voimakkaampia, kun meret lämpenevät. Myrskyt tuottavat siis entistä enemmän tuhoa.

Jäätiköt sulavat

Lämpötilan nousun yhteydessä myös jäätiköt sulaavat. Jotkut jäätiköt ovatkin jo alkaneet sulaa. Vaikka jäätiköt sulaavat todella hitaasti, sulaamista voi olla erittäin vaikeaa pysäyttää lopullisesti. Jäätiköistä vapautunut vesi sekä lämpötilan kasvu nostavat yhdessä meripintaa.Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi eläinten ja kasvien elinolosuhteisiin ja muuttaa näin maapallon rikkaita ekosysteemejä. Lajit , jotka eivät pysty sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, kuolevat sukupuuttoon tai siiryvät sopivampiin paikoihin. Esimerkiksi jääkarhut saattavat siirtyä pohjoisemmaksi. Merenpinnan nousu puolestaan aiheuttaa sen, että merten rannoilla sijaitsevat kaupungit joutuvat kokonaan veden alle. Suomessa talvet tulevat lämpimämmiksi, lumen määrä muuttuu vähäiseksi ja sademäärä puolestaan lisääntyy. Tämä aiheuttaa muutoksia Suomen sisävesistöihin: niiden pinta kohenee ja tulvat lisääntyvät. Kesät tulevat olemaan  erittäin helteisiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa suuresti myös Itämereen ja sen lajistoon, sillä rannikkovedet saattavat rehevöityä ja samentua.Myös ihmiskunnalle ilmaston lämpeneminen on katastrofaalista, sillä se aiheuttaa monenlaisia kriisejä. Ilmastonmuutos koetteelee erityisen ankarasti niitä alueita, joissa ihmisten toimeentulo ja elämä ovat muutenkin heikolla tasolla. Köyhyys lisääntyy, ihmiset alkavat yhä enemmän kärsiä nälkää ja janoa, kun makeaa juomavettä ei ole enää riittävästi saatavilla ja ravinnontuotanto muuttuu vaikeammaksi. Myrskyt tuhoavat ihmisten koteja. Tilanne muuttuu otollisemmaksi myös tartuntautien leviämiselle. Näiden kaikkien tekijöiden seurauksena suuri osa ihmisiä kuolee, ja monet lähtevät pois asuinpaikoiltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Eurropan maiden on otettava jatkossa yhä enemmän pakolaisia.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on vaikuttanut ihmisiin eri tavoin. Jotkut haluavat kieltää muutoksen eivätkä usko siihen. Suuri osa ihmisistä on kuitenkin alkanut kiinnittää enemmän huomiota kulutustottumuksiinsa ja pyrkii elämään ekologisemmin. Jotkut ihmiset tunnustavat ongelman, mutta heidän mielestään vastuu ilmaston muutoksesta on isoilla mailla, kuten Venäjällä ja Kiinalla, eikä tilanne parane ennen kuin nämä ryhtyvät toimenpiiteisiin. Erityisesti nuoret kokevat ilmastoahdistusta.Tutkijat ovat sitä mieltä, että lämpötilan nousua on mahdotonta pysäyttää, vaan lämpötila ja merenpinta jatkavat kohoamista päästöjen kasvun lopettamisen jälkeenkin. Pahimmassa tapauksessa lämpötila nousee vuoden 2100 jälkeen useammallakin asteella vuodessa. Tällöin elämä maapallolla muuttuu sietämättömäksi.