Uusiutuvat energianlähteet Suomessa

Luotettava ja edullinen energia on välttämättömyys elämässämme joka päivä vuodessa. Suomi on onnistunut rakentamaan monipuolisen ja tehokkaan energiajärjestelmän. Monipuolisen tuotantorakenteen ansiosta Suomi ei ole riippuvainen mistään yksittäisestä energialähteestä. Tasapainoinen tuotantosuunta on taannut myös sen, että sähkön ja kaukolämmön hinnat ovat Suomessa ostovoiman huomioon ottaen alhaisimmat Euroopassa. Suomi on tehnyt energiapäätöksiä painottaen voimakkaasti ilmastoa ja ympäristöä. Suomen energiateollisuus pyrkii kestävään energiantuotantoon mahdollisimman pienillä päästöillä.

Uusiutuvat energianlähteet Suomessa

Uusiutuvien energialähteiden osuus

Ruotsin jälkeen Suomella on toiseksi suurin uusiutuvan energian osuus Euroopassa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähkön ja kaukolämmön tuotannossa on edennyt nopeasti Suomessa. Viiden vuoden aikana uusiutuvien energialähteiden käyttö kaukolämmön tuotannossa on kaksinkertaistunut 36 prosenttiin. Arvioiden mukaan tämä osuus nousee 55 prosenttiin hyvin toimivilla markkinoilla. Vuonna 2015 uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannossa oli 45 prosenttia. Sen sisällä suurin osuus oli vesivoimalla, sen jälkeen puu- ja tuulivoimalla. Tuulivoiman määrä kaksinkertaistuu edelleen nykyisestä tasosta tämän vuosikymmenen aikana. Lähes 80 prosenttia sähköntuotannosta oli päästövapaata, mikä nousee 90 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kun uusiutuvan tuotannon ja ydinvoiman osuus kasvaa. Suomi saavutti vuodelle 2020 asetetut kansalliset sitovat EU:n uusiutuvien energialähteiden tavoitteet jo vuonna 2014. Viimeisimmän arvion mukaan uusiutuvien energialähteiden käyttö ylittää fossiilisten polttoaineiden käytön tänä vuonna. Puu on ollut jonkin aikaa Suomen merkittävin energialähde. Tällä hetkellä puuta käytetään vuositasolla enemmän kuin öljyä, joka tuottaa edelleen suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa kaikista polttoaineista. Öljyn päästöt ovat jopa suuremmat kuin kaikkien muiden fossiilisten polttoaineiden päästöt yhteensä. Liikenne kohtaa suurimpia haasteita uusiutuvan energian käytössä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Öljyn osuus tieliikenteessä käytetyistä polttoaineista on edelleen lähes 90 prosenttia. Öljyn korvaamiseksi liikenteessä tarvitsemme toimia sekä nestemäisten biopolttoaineiden että sähköliikenteen edistämiseksi.

Puupolttoaineet energiantuotannossa Suomessa

Suomessa bioenergialla on avainrooli uusiutuvan energian tuotannossa. Bioenergian tuotanto on suurelta osin integroitu metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuteen. Puupolttoaineista peräisin olevan energian osuus on viime vuosina ollut noin neljännes Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Suurin osa puupolttoaineista saadaan metsäteollisuuden sivutuotteista, mukaan lukien sellunvalmistusprosessista saatu mustalipeä ja kuori, sahanpuru ja muut teollisuuden puujätteet. Energian tuotantoon käytetään myös metsänhoito- ja korjuutoimien hakkuutähteitä tai muuta vähän arvokasta biomassaa.

Puupolttoaineet energiantuotannossa Suomessa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 puupolttoaineiden kokonaiskulutus oli 100 terawattituntia (TWh). Puupolttoaineet olivat Suomen tärkein energialähde, ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia. Nykyaikaiset paperi- ja sellutehtaat ja sahat toimivat integroidulla lähestymistavalla käyttämällä jätelipeitä ja jäämiä kuten mustalipeää, kuorta, sahanpurua ja prosessijätteitä sekä kierrätyspuuta lämmön ja sähkön tai biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon. Metsäteollisuuden positiivisen kehityksen seurauksena raakapuun kulutus on Suomessa aiempaa suurempi, mikä tarkoittaa, että energiantuotantoon on saatavana myös enemmän sivutuotteita. Viime vuosina puupolttoaineiden kulutuksen kasvu Suomessa on perustunut etenkin palavien metsäteollisuuden sivutuotteiden ja puujäännösten lisääntymiseen. Metsähake on myös merkittävä energialähde Suomessa. Teollisuus ei voi käyttää korjattujen puiden oksia, kruunuja ja kantoja puuhyödykkeiden tai sellun ja paperin tuotantoon, mutta ne voidaan hakettaa hakepuupolttoaineiden valmistukseen, joita voidaan sitten käyttää energian tuottamiseen. Metsähakkeen käyttö on lähes kahdeksankertaistunut vuodesta 2000. Viime vuosina määrä on pysynyt käytännössä muuttumattomana. Vuonna 2017 lämmön ja sähkön tuotantoon käytettiin 7,8 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta. Suurin osa tästä määrästä (7,2 miljoonaa kuutiometriä) käytettiin lämmitys- ja voimalaitoksissa, mutta metsähaketta poltetaan myös pienimuotoisessa asunnossa (0,7 miljoonaa kuutiometriä). Vuonna 2017 uusiutuvan energian osuus oli 36 prosenttia energian bruttokulutuksesta. EU:ssa uusiutuvan energian tavoitteet on asetettu suhteessa energian loppukulutukseen, ja vuonna 2017 uusiutuvien energialähteiden osuus oli jo 40 prosenttia energian loppukulutuksesta.

Uusiutuvan energian lähteet

Ilmastonmuutos puheenaiheen alla yksi tärkeimpiä aiheita on energia ja sen uusiutuva käyttö. Jatkuvasti yritetään kehitellä uusia entistä ympäristöystävällisempiä tapoja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Näillä yritetään vaikuttaa maapallon lämpenemiseen, joka vaikuttaa tänä päivänä jokaiseen asiaan ja ihmiseen. Ilmaston lämpeneminen pitäisi saada pysäytettyä 1,5 asteeseen, jotta maapallomme säilyisi vielä käyttökelpoisena tuleville sukupolville. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo tänä päivänä jäiden sulamisessa ja maiden lämpenemisissä. Tämä taas aiheuttaa ilmastopakolaisvyöryn. Tällöin ilmastonmuutosuhrimaiden asukkaat pitää saada asutettua jonnekin muualle ja se taas aiheuttaa poliittista kitkaa. Eli toisin sanoen ilmastonmuutos vaikuttaa jokaiseen tavalla tai toisella. Tämän takia yksityisten henkilöiden on jatkuvasti tehtävä enemmän valintoja, jolloin kulutusta saataisiin vähennettyä ja energiankäyttöä hallittua.Kuitenkin, yksityishenkilöitä isommassa roolissa ilmastonmuutoksen estämisessä on isot yritykset ja päättäjät. Päättäjät, jotka päättävät isoista asioista maailmassa ovat erittäin suuressa asemassa ilmastonmuutoksen hallitsemisessa. Tämän takia valtioiden on jatkuvasti kehitettävä uusia energiamuotoja, joilla saataisiin hillittyä maailman energiankulutusta.

tuulivoima

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energianlähdettä, joka uusiutuu jatkuvasti aiheuttamatta maapallolle suurta kulutusta. Näissä hyödynnetään jatkuvasti lähteitä, joiden uusiutuminen tapahtuu luonnostaan jatkuvasti. Näitä energianlähteitä ovat esimerkiksi auringonpaiste, tuuli, virtaava vesi, ilman ja maan lämpö. Näitä voivat olla myös maaperän uusiutuvat ainekset kuten puu. Puu ei kuitenkaan uusiudu yhtä nopeasti kuin auringonsäde tai virtaava vesi, jonka takia se on vähemmän ympäristöystävällinen energianlähde. Avohakkuut ovat myöskin yksi maapallon huolestuttavista ilmiöistä, joka tarkoittaa tulevaisuudessa metsäkatoa. Tämän takia edellä mainittua puuenergiaa tulisi myös välttää, jos mahdollista. Uusia entistä parempia uusiutuvia energianlähteitä kehitetään kuitenkin jatkuvasti lisää, joilla pyritään korvaamaan ydinvoimalat kokonaan pois.

Viimeisimmät teot uusiutuvassa energiassa

Yhä useampi kuluttaja on myös ruvennut miettimään omia tapojaan tuottaa energiaa uusiutuvasti, jolloin sähköä ei osteta enää isoilta vaikuttavilta yrityksiltä. Yksi näistä on omakotitalojen maalämpöpumppu. Tällöin energia tuotetaan maan lämmön avulla. Maalämpöpumppu pystyy tuottamaan pienen ydinvoimalan verran sähköä.Suomessa ollaan oltu isoissa määrin hyvinkin luovia uusiutuvan ja ympäristöystävällisen energian luomisessa. Esimerkiksi Mikkelissä sijaitsee Euroopan ensimmäinen kuntosali, joka tuottaa energiansa kuntosalin spinning-pyöräilijöillä. Tällöin spinning-pyöräilijöiden tuottama energia kerätään talteen ja se tuottaa sähkön valaistukselle ja ilmastoinnille. Toisaalta taas Eteläpohjanmaalla sijaitseva Jepua on perustanut kylän yhteisen biokaasuvoimalan. Täällä tuotetaan yli puolet kylän energiasta ja sähköntarpeesta. Energia tuotetaan maatalouden biomassajätteillä.

aurinkoenergiaa

Aurinkovoima on taas nykyään yksi suurimmista uusiutuvista energiamuodoista, jota on ruvettu käyttämään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Oikeastaan melkein jokaisessa uusiutuvan energiamuodon energiassa käytetään maahan säteilevän auringon energiaa. Tämä vaikuttaa niin vesivoimaloihin, kuin puun ja pahvin polttoon. Jotta vesi saadaan vesivoimalaksi, on vesi alun perin haihtunut meristä auringonsäteiden vaikutuksesta ja kulkeutunut tuulen mukana takaisin maahan, josta se kerätään vesivoimaloiden avulla energiaksi. Tuuli on myöskin saanut voimansa auringosta ja sen energiasta. Pahvin ja puun poltossa taas vapautetaan auringosta peräisin olevaa energiaa. Tällä hetkellä aurinko onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä uusiutuvissa energianlähteissä ja sen käyttöä pyritään jatkuvasti kehittämään yhä tehokkaammaksi. Yksi tunnetuimmista aurinkoenergian käyttötavoista on aurinkopaneelit, jolloin auringon lämpö ja säteet kerätään talteen tuottamaan energiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että usein asunnon katolle asetetaan aurinkopaneeli, joka kerää siihen tulevat säteet ja antaa niillä energian asuntoon. Yhä useampi valtio onkin ruvennut panostamaan asiaan enemmän ja antamaan erilaisia tukirahoituksia, joilla aurinkopaneeli pystyttäisiin asentamaan yhä useamman ihmisen katolle. Tällöin asukkaan ei välttämättä tarvitse maksaa asentamisesta itse mitään ja valtio pääsee pienentämään hiilijalanjälkeään yksittäisten henkilöiden avulla.

Pelasta planeetta ja luonto

Ekokatastrofi toisensa jälkeen siintää horisontissa, ja olo tuntuu toivottomalta. Ilmasto lämpenee, laji toisensa jälkeen kuolee sukupuuttoon, meret ovat muovia pullollaan.. Kaikki ympäristöteot tuntuvat liian pieniltä mittavan haasteen edessä. Kuinka tavallinen ihminen voisi mitenkään vaikuttaa ympäristöön niin, että voisi pelastaa kokonaisen planeetan?Eihän se ihan käden käänteessä käykään, mutta kun riittävän moni ihminen tekee riittävän monta pientä asiaa, niin vaikutukset voivat olla hyvinkin suuria. Ja hyvien asioiden tekemisestä tulee parempi mieli. Tuntee, jos ei nyt ehkä suoranaisesti pelastavansa maailman, niin ei ainakaan pahentavansa tilannetta – ja onhan se parempi kuin ei mitään!

Ekotekoja

Kiinnitä huomiota veden kulutukseen.Pistä hana kiinni sillä välin kun harjaat hampaasi, tai kun hierot shampoota hiuksiisi. Käy suihkussa kylvyn sijaan, ja pidä suihkussa vietetty aika mahdollisimman lyhyenä. Jos wc-pönttö vuotaa, saatat tietämättäsi tuhlata satoja litroja vettä vuorokaudessa! Juo kraanavettä ja vältä pulloveden ostamista. Pullotettu vesi tarvitsee pakkauksen ja kuljetuksen, jotka molemmat käyttävät luonnonvaroja ja saastuttavat. Osta mieleisesti retkipullo jonka voit täyttää kraanasta koska vain, ja pidä sitä mukana reissussakin sen varalta että jano yllättää. Pese vaatteet kylmällä vedellä aina kun mahdollista. Veden lämmitys kuluttaa paljon energiaa, ja vaatteet puhdistuvat kylmemmässäkin vedessä. Pese täysi koneellinen pyykkiä kerralla, sen sijaan että pesisit monta vajaata koneellista.

vedenkulutuksen hallinta

Jää auto kotiin aina kuin mahdollista, ja kävele tai pyöräile lyhyemmät matkat. Hiilijalanjälkesi pienenee ja kuntokin kohoaa. Jos tarvitset autoa, yritä yhdistellä asioiden hoitoa. Käy kaupassa ja postissa työmatkalla, sen sijaan että tekisit monta erillistä reissua. Käytä julkista liikennettä aina kuin mahdollista. Kun istut bussissa tai junassa, voit olla tyytyväinen, että sinun ansiostasi teillä on yksi auto vähemmän. Kierrätä pulloja, paperia, tölkkejä.. Älä ota ravintoloissa turhaan muovipilliä tai muutamaa ylimääräistä paperilautasliinaa, jotka jäävätkin käyttämättä. Valitse ennen kaikkea tuotteita, joissa on käytetty mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja, etenkin muovia, styroksia, yms. Vaikuta myös työpaikallasi mahdollisuuksiesi mukaan kierrätysmahdollisuuksiin ja muihin valintoihin. Yhden ihmisen aloitteesta voi tulla suuria ,muutoksia, joilla on kauaskantoiset vaikutukset. Hanki komposti, tai jos asut kerrostalossa, voit hankkia tai tehdä itse matofarmin. Kompostointi on helpompaa kuin luuletkaan, ja biojätteesi muuttuvat kuohkeaksi ja ravitsevaksi mullaksi sen sijaan että pilaatuisivat kaatopaikalla tuottaen metaania, joka on yksi syy ilmaston lämpenemiseen.On paljon pieniä tapoja joilla voi pienentää sähkönkulutusta. Käytä energiaa säästäviä lamppuja, sammuta tietokoneesi yöksi, sammuta valot aina kun lähdet huoneesta, älä lämmitä uunia liian paljon etukäteen, kuivata vaatteet narulla kuivausrummun tai -kaapin sijaan.. Ehkä kodin ei tarvitse olla ihan niin lämmin talvisin, ja paljaiden varpaiden sijaan turvaudut villasukkiin ja villatakkiin. Viileässä nukkuu paremmin ja se on tutkitusti terveellisempää. Suomalaiset kodit ovat liiankin lämpimiä. Ja vastaavasti kesällä voi vähentää vaatetusta ja käyttää tuuletinta ilmastoinnin sijaan. Kaikki lämmittävät ja viilentävät laitteet käyttävät erityisen paljon sähköä.Pienten lasten vanhempien kannattaa sijoittaa suoraan laadukkaisiin kestovaippoihin, jotka säästävät vauvan ihoa, ja joista ei imeydy epäterveellisiä kemiallisia yhdisteitä lapsen ihon kautta elimistöön. Kestovaipat ovat mittava ekoteko, sillä yksi lapsi käyttää 5000-8 000 vaippaa ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Naisten kannattaa lisäksi siirtyä kertakäyttïsistä terveyssiteistä ja tamponeista kestositeisiin, kuukautisalushousuihin tai kuukautiskuppiin. Niin säästyy luontoa, mutta myös huomattava summa rahaa vuosien varrella.

kasvisruoka

Jos et halua kokonaan siirtyä kasvisruokaan, niin pidä ainakin kasvisruokapäivä tai useampikin viikottain. Lihakarjan viljely eräs suurimpia maapalloa kuormittavia tekijöitä, ja vähentämällä lihansyöntiä edesautat myös terveyttäsi.Jaa nämä vinkit muillekin! Monesti teemme asioita tietyllä tavalla, koska emme tiedä kuinka haitallisia ne ovat.

Ympäristömme tulevaisuus

Nykyään planeettamme ja ympäristömme tulevaisuudesta on valtava kiista. Ihmisen läsnäolon tulos ja inhimillisten voimavarojen hyväksikäyttö maapallolla on uhkaavaa. Jääpeitteen sulamisesta ilmaston lämpenemiseen ja aavikoitumiseen, planeettamme tulevaisuus näyttää synkältä. Kiistattomat tieteelliset tosiasiat sekä fyysiset ilmiöt, kuten tulvat, pitkät kuivuusjaksot ja merenpinnan nousu eivät jätä mitään keskusteltavaa. Niin sanottu sininen planeetta on kriittisellä tasolla ja jos emme toimi paikallisesti sekä maailmanlaajuisesti, kohtaamme todennäköisimmin katastrofaalisia mittasuhteita. Tiedemiehet keksivät tuomiopäivän kellon, joka symboloi ja edustaa, kuinka kaukana tai lähellä ihmisten aiheuttama maailmanlaajuisen katastrofin tapahtuminen on. Vuoden 2018 lopussa, kello osoitti kahta minuuttia vailla keskiyöhön, keskiyö merkiten apokalyptisen maailman saapumista. Tarpeetonta sanoa, että tämä ei ole aika pohdiskeluun ja puhumiseen, vaan toimintaan ja ratkaisuun. Ja herra David Attenboroughin sanoilla Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoksen kokouksessa Puolassa: “Sivilisaation ja luonnon maailman romahtaminen on horisontissa.” 

Kuinka voimme toimia säilyttääksemme ympäristön

Vuoden 2019 alussa monet kääntyivät kasvissyöjiksi, joka on yksi ratkaisuista vaikutuksen vähentämiseksi maapallolla. Lukuun ottamatta lihan tai maitotuotteiden käytön välttäminen tai yksinkertaisesti niiden vähentäminen voi auttaa ympäristöä paljon. Tieteellisten tutkimusten mukaan, lihan ja maidon tuotanto on vain 18% kaloreista ja 37% proteiinin sitoutumisesta, mutta käyttää samanaikaisesti 83% viljelysmaasta. Karja on myös vastuussa isosta kasvihuonekaasupäästöjen prosenttimäärästä. Yksi tapa, miten voimme edistää ympäristön pelastamista, on lisätä enemmän hedelmiä, vihanneksia ja maataloustuotteita ruokavalioomme. Tämä on terveellistä sekä hyödyllistä ympäristölle.

muovijätteet

Vuonna 2018 monet organisaatiot ja yksilöt pyrkivät vähentämään muovituotteiden käyttöä ja minimoimaan muovijätettä. Käytämme päivittäin tonneittain muovituotteita, joita ei kierrätetä. Monet näistä tuotteista joutuvat meriin ja jokiin, aiheuttaen valtavia ongelmia niiden ekosysteemille. Kalat syövät mikroskooppisen kokoista muovia, näin päätyen ruokaketjuun, jonka vaikutukset ovat vielä tuntemattomia. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaikki muovituotteet pulloista pakkausmateriaaleihin, jotka voidaan kierrättää, täytyisi heittää roskakoreihin. Älä heitä uudelleenkäytettäviä tuotteita roskakoriin, joita olet käyttänyt vain kerran. Jos selaat internetiä, voit löytää monia vinkkejä, kuinka saat jonkin turhan asian muutettua joksikin muuksi. Voit myös välttää ostamasta tuotteita, jotka on pakattu turhaan muoviin ja valita jonkin muun, ystävällisemmän materiaalin käytön. Esimerkiksi, muovipillien sijaan voit käyttää metallisia, paperisia tai biohajoavia pillejä, säästäen maan resursseja. Ihmiskunnan täytyy kääntyä uusiutuvien energioiden puoleen. Aurinko, tuuli, vesi, sade, vuorovesi ja monet muut täydentyvät luonnollisesti ja ovat teoreettisesti rajoittamattomia. Niitä voidaan käyttää täyttämään ihmiskunnan virran, lämmityksen ja kuljetuksen tarpeet ilman perinteisten energialähteiden kielteisiä vaikutuksia. Uusiutuvien lähteiden katsotaan olevan siistimpiä ja niillä on pienempi jalanjälki maapallolla. Niitä pitäisi käyttää maailmanlaajuisesti, joko yksilöiden tai hallituksien kautta.

Miksi ympäristön tulevaisuus on tärkeää

Menneisyyden virheet ovat johtaneet meidät todella kriittiseen pisteeseen. Ilmaston lämpeneminen tekee planeetastamme kuumemman kuin ikinä. Se myös vaikuttaa jääpeitteiden sulamiseen ja voi edistää äkillistä merenpinnan nousua. Jos tätä ilmiötä ei pysäytetä ajoissa, monet kaupungit jäävät veden alle ja kärsimme monesta ihmis- ja eläinuhreista. Ihmisten häiriö ja hyväksikäyttö on myös johtanut monen eläinlajin sukupuuttoon kuolemisen tai ne ovat katoamisen reunalla. Sen lisäksi, eläinten kuolemalla voi olla vakavia seurauksia myös ihmisille. Katso esimerkiksi Amazonin sademetsää. Jos sen ekosysteemi häviää, menetämme yhden suurimmista hapinlähteistämme planeetassamme, mutta myös monia hyönteisiä ja kasvilajeja, jotka sisältävät hyödyllisiä aineita, joita voisimme käyttää lääketuotteissa.

maa voi puhdistaa itsensä

Kaikkien edellä mainittujen syiden takia uskomme, että on oikea aika aloittaa toiminta ja toteuttaa ratkaisuja ympäristön tulevaisuuden vuoksi. Meillä on käsitys siitä, että ympäristöllä on omat keinonsa puhdistaa itsensä, mutta niin ei ole. Ihmisille on kerrottava eri kanavien kautta, että jos emme toimi tarpeeksi nopeasti, pian ei ole enää mitään ympäristöä, joka siirtyisi lapsillemme ja tuleville sukupolville.   

Kymmenen pelottavaa faktaa ilmastonmuutoksesta

Kylmän talven keskellä ajatus ilmaston lämpenemisestä lämmittää mukavasti. Ilmaston muutos on siis kirjaimellisesti ilmastoon liittyviä muutoksia, joko tuulten, sateiden tai lämpötilan osalta. Jokaisen tulisi kuitenkin jo tietää ilmastonmuutoksesta ja ilmasto lämpenemisen seurauksista ja pyrkiä omalta osaltaan vähentämään päästöjen määrää. Kansainvälisesti ilmastonmuutos asioihin on paneuduttu tehokkaammin 90-luvulta alkaen ja yhteystyössä eri valtiot ovat tehneet ilmastopuitesopimuksen, joissa maat velvoitetaan tekemään muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on kasvihuonekaasujen vähentäminen vaarattomalle tasolle. Suurimmat päästöt tulevat kehittyneistä maista ja toisaalta suurin vaara ilmastomuutoksista on vielä kehittyville valtioille.

Tiesitkö jo nämä faktat ilmaston lämpenemisestä?

Erilaiset sodat, konfliktit ja vainot ovat jo kauan aikaa pakottaneet ihmisiä etsimään turvaa muista maista. On odotettavissa, että pian voimme saada vuosituhansien suurimman pakolaisvyöryn, sillä mikäli ilmaston muutosta ei kyetä hidastamaan on ennustettu, että ilmastopakolaisten määrä tulee nousemaan kymmeniin, ellei satoihin miljooniin. Ilmaston lämpeneminen muuttaisi kuivia alueita, kuten Saharan aavikon sateisemmiksi ja kylmemmiksi ja puolestaan osan Amazonin sademetsistä kuivaksi. Nämä asiat merkittävästi muun muassa alueiden eläinkuntiin ja niiden selviytymiseen. Yleisellä tasolla pitkäaikainen kuivuus, hirmumyrskyt, tulivuoren purkaukset, hyökyaallot ja tulvat tulevat lisääntymään radikaalisti.

tulevaisuuden skenaario

Merenpinta on noussut viimeisen 100 vuoden aikana jo noin 20 senttiä. Jäälauttojen sulamisen ja samanaikaisen merenpinnan nousun johdosta tulemme tilanteen jatkuessa menettämään useita rantoja, saaria, matalia saarivaltioita sekä kokonaisia miljoona kaupunkeja kuten esimerkiksi New York ja Lontoo. Ilmaston muutos käsittää myös ilmavirtauksien muuttumisen. Tuulten heikentyessä kaupungit kuten esimerkiksi Peking tai Bangkok saavat osakseen entisestään huonompaa ilmanlaatua, johon kuolee tälläkin hetkellä tuhansia ihmisiä vuosittain. Viimeisen 20 vuoden aikana on ilmaantunut jopa 30 uutta tulehduksellista sairautta, lisäksi on ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä yli miljoona ihmistä enemmän tulee sairastumaan malariaan, sillä malariaa kuljettavat hyttyset tulevat laajentamaan elinympäristöään ilmaston lämpenemisen johdosta. Edellä mainittujen syiden tulisi olla jo riittävän päteviä syitä ihmisten heräämiselle ja muutoksien tekemiselle, mutta mainittakoon vielä motivaattori jyrsijöiden vihaajille. Ilmastonlämpeneminen lisää tuholaiseläinten kuten rottien määrää suurissa kaupungeissa ja tämähän puolestaan lisää sekundaarisesti myös kaikenlaisten epämiellyttävien tautien leviämistä.Ilmastonmuutoksesta johtuva ilmaston lämpeneminen etenee vauhdikkaammin arktisilla vyöhykkeillä. Suomi kuuluu tähän alueeseen. Suomessa ilmaston muutos näkyy jo entistä sateisempina talvina ja vähä lumisuutena. Lisäksi talvet tulevat yhä pilvisimmäksi ja aurinkoa näkyy entistäkin harvemmin.

ilmaston lämpeneminen

Tiesitkö että osa matelijoista saa sukupuolen pesän lämpötilan perusteella? Ilmaston lämpeneminen voi siis aiheuttaa usealle lajille sukupuuton, sillä pesien lämmetessä on mahdollista, että esimerkiksi kilpikonnat saavat vain naaraspuolisia poikasia. Kylmän talven keskellä ajatus ilmaston lämpenemisestä lämmittää mukavasti. Jokaisen tulisi kuitenkin jo tietää ilmaston lämpenemisen seuraukset ja pyrkiä omalta osaltaan vähentämään päästöjen määrää. On selvää, että ihmiset ovat merkittävä syy ilmastonmuutokselle, on aika siivota yhdessä aiheuttamamme sotku.

Näin autat maapalloa ja saat itsellesi hyvän omatunnon

Me kaikki voimme tehdä oman osamme jarruttaaksemme ilmastonmuutosta.  Mikäli et vielä kierrätä, on nyt siihen korkea aika. Hyviä henkilökohtaisia muutoksia ovat lisäksi lihan syönnin vähentäminen tai kokonaan teollisesti tuotettujen tuotteiden käytön lopettaminen. Lähiruuan ja kasvisten suosiminen ruokavaliossa. Hyviä valintoja voit tehdä vähitellen omaa elämään sopien, mutta voisiko vaikka pari kertaa viikossa olla täysin autoton päivä? Menisitkö sittenkin Helsingistä Joensuuhun junalla etkä lentämällä? Ihmisten elämäntilanne voi vaikeuttaa muutosta, te jotka ette pysty vielä mahdottomiin muutoksiin, ota kangaskassi ruokaostoksille ja äänestä henkilöitä jotka pitävät ilmastoasioita tärkeänä. Mikäli tunsit piston sydämessäsi, on aika tehdä uudet tavoitteet vuodelle 2019.

Kestävä kehitys

Vastuullinen kuluttaja tuntenee jo termin kestävä kehitys. Se tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, joka ohjaa valitsemaan reiluja, ympäristön tarpeet huomioon ottavia vaihtoehtoja. Kestävää kehitystä tukeva kuluttaja valitsee vaihtoehtoja, jotka eivät kuormita ympäristöä, tai käytä hyväksi heikommassa asemassa olevia. Tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien elinympäristö ja mahdollisuudet.  Meidän tulee tuntea maapallomme rajat ja kunnioittaa niitä. Kestävä kehitys voidaan luokitella kolmeen osaan: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sekä sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys. Kaiken perustana on ajatus ihmisten eriarvoisuuden kasvun pysättämisestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Kestävän kehityksen muodot

Ekologisen kestävyyden ajatus painottaa valitsemaan ratkaisuja, jotka eivät vahingoita luontoa ja suojaavat sen monimuotoisuutta.  Ekologisesti kestävät tuotteet ja palvelut ovat ympäristöystävällisiä, eivätkä vahingoita planeettaamme. Tänä päivänä yhteiskunnan valtava energiantarve aiheuttaa paljon kysymyksiä. Lähes 80 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka aiheuttavat vahingollisia hiilidioksidipäästöjä, eivätkä uusiudu luonnossa. Jatkuvasti etsitäänkin uusia ratkaisuja, ja pyritään käyttämään luonnossa nopeasti uusiutuvia materiaaleja.

planeetta ystävällinen

Taloudellinen kestävyys on vastalause tämän päivän ”käytä ja heitä” –trendille. Sen sijaan, että kannustettaisiin nopeaan  tuotekiertoon, tuotteista pyritään tekemään mahdollisimman pitkäikäisiä. Niissä käytettävät raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ajatuksen perustana on saada koko tuotantoketju toimimaan luontoa kunnioittaen. Prosessit pyritään toteuttamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja tuotteista tehdään helposti kierrätettäviä, mikä kannustaa myös kuluttajia ekotekoihin. Sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys näyttelevät tärkeitä rooleja ihmisoikeuksien puolustuksessa. Työntekijöille on taattava turvalliset ja inhimilliset olot työskentelyyn. Maailmalla on vielä rutkasti parannettavaa: maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat vain kymmenesosan kaikista tuloista, eriarvoisuus kukoistaa, ja jopa pakkotyötä tavataan joissain maailman osissa. Yksi tärkeä missio on pysäyttää lapsityövoiman käyttö, joka on vakavasti otettava ongelma etenkin kehitysmaissa. Hyvinvoiva yhteiskunta takaa myös lapsillemme tulevaisuuden.

Mitä voin tehdä?

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan. Tiedätkö minkä kokoinen hiilijalanjälki sinulla on? Meidän tulee kiinnittää huomiota omiin tottumuksiimme ja tapoihimme, sekä vaatia yrityksiltä enemmän. Tämän päivän valtatrendit ajavat kuluttajaa ostamaan hyvin nopeilla sykleillä niin vaatteita, elektroniikkaa, kuin muita tuotteitakin. Yhteiskunnan silmissä on tärkeää näyttää olevan ajantasalla. Tässä kohtaa onkin tarkastelun paikka. Onko todella tarpeen ostaa uusinta puhelinmallia, kun edellinenkin toimii vielä moitteetta?  Valitse mieluummin kestäviä, pitkäikäisiä tuotteita. Ole tarkkana tuotteiden alkuperän suhteen – harmittavan usein pitkien tuoteketjujen päästä löytyvät huonot työolot. Kotimaisia tuotteita suosimalla vähennät myös kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.  Vaatteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota kankaan materiaaliin. Ekologisesti kestävimmät vaihtoehdot ovat tuotettu uusiutuvista luonnonmateriaaleista. Kun tuote on kulkenut matkansa päähän, älä heitä sitä sekajätteeseen, vaan vie kierrätykseen. Energian tuotto aiheuttaa valtavasti vahingollisia päästöjä ympäristöömme. Mikäli kuluttajat vaatisivat enemmän uusiutuvilla luonnonvoimilla tuotettavaa energiaa, yritykset ryhtyisivät toimenpiteisiin tehokkaammin.

vesivoima

Uusiutuvia energianlähteitä ovat muun muassa vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Fossiilista polttoaineista maakaasu tuo vähiten päästöjä ilmakehään. Autoilu ja muu liikenne muodostavat ison siivun päästökakusta. Mitäpä jos ehdottaisit työkavereille kimppakyytiä aamuisin ja iltapäivisin? Säästät luontoa ja myös rahaa! Myös julkisten kulkuvälineiden käyttäminen vähentää päästökuormaa – suosi siis linja-autoja ja junia. Lomamatkat lentoineen rasittavat ilmastoa. Matkustatko kotimaan sisällä? Vilkaise ihmeessä junatarjonta ja pikabussit– voit helposti löytää mukavan yhteyden määränpäähäsi. Myös ruokakaupassa voit kannattaa kestävää kehitystä. Lihan tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat hämmästyttävän suuret. Vähentämällä lihan syöntiä, voit auttaa pienentämään haittavaikutuksia. Muuttamalla ruokailutottumuksia voit löytää myös ihania, uusia reseptejä, esimerkiksi täältä voit vilkaista mallia. Jos olet onnistunut jo löytämään oikean suunnan kulutustottumuksiisi ja elämäntyyliisi, miksipä ei kertoa siitä muillekin. Voit valistaa muita vaikkapa blogin voimin, keräämällä adressiin nimiä, kirjoittamalla päättäjille tai lukuisin muin eri tavoin.  Tärkeää on, että toimimme yhdessä.

Kaikki, mitä sinun tulee tietää vaihtoehtoisesta energiasta

Maailma tarvitsee uusia energialähteitä, sillä fossiiliset polttoaineet eivät tule riittämään loputtomiin. Uusiutuvia energianlähteitä tulisi ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti, jotta voisimme turvata tulevaisuudenkin energiansaannin. Luonnolliset energianlähteet tuottavat energiaa loputtomasti ja siksi niiden hyödyntäminen on enemmän fiksua. Lue lisää vaihtoehtoisista energiamuodoista.

Voimaa luonnosta

Tuulivoima on yksi uusiutuvista energianlähteistä. Niin kauan kuin tuulta riittää, se ei tule loppumaan, eli käytännössä ei koskaan. Tuulivoimassa tuulen tuottama voima muutetaan tuuliturbiinien avulla energiaksi.Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, jossa käytetään hyödyksi auringon säteilemää energiaa. Tässä käytetään avuksi aurinkokennoja tai -keräimiä. Kennoja voidaan asentaa sarjoiksi esimerkiksi talojen katoille, jolloin yhdistelmää kutsutaan nimeltä aurinkopaneeli. Aurinkokennojen keskimääräinen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten se on järkevä sijoitus. Aurinkokenno maksaa itsensä takaisin noin 2-4 vuodessa.

geoterminen lämpö

Maalämpö on paljon käytetty uusiutuva energianlähde. Sitä käytetään paljon rakennusten ja käyttövesien lämmitykseen. Maalämpö perustuu aurinkoenergiaan. Auringon lämpö yltää maksimissaan 15 metrin syvyyteen ja tätä lämpöä käytetään hyödyksi. Suurilla tonteilla maaperään asennetaan putkisto, jonka kautta lämpö siirtyy taloon. Putkistossa kulkeva neste on bioetanolin ja veden sekoitusta. Putkistoa ympäröivä maa lämmittää tämän nesteen. Lämpö puristetaan kompressorin avulla kuumemmaksi ja näin saadaan aikaan lämmintä käyttövettä. Maalämpö on kannattava energianlähderatkaisu, joka sopii mihin rakennukseen vain. Voisi kuvitella, että maan alla vaakasuunnassa kulkeva putkisto häiritsisi puutarhan istutuksia, mutta näin ei suinkaan ole. Putkisto jää huomaamattomasti maan alle piiloon.

Biomassa

Voimaa vedestä

Aaltovoimassa hyödynnetään meren aaltoja. Aaltovoima on vasta kehitysasteella, mutta sitä pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että aaltojen tuottamaa suurta voimaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Aaltovoimaloita haastavat meren suuret voimat ja voimaloita onkin tuhoutunut meren voiman vaikutuksesta. Lisäksi aaltovoimaloiden tulisi kestää vedessä pitkään, ettei korroosio tuhoaisi niitä. Tämä tarkoittaa lisää tutkimustyötä pitkäikäisyyden lisäämiseksi.Vesivoimassa veden liike muunnetaan haluttuun muotoon. Suomessa on olemassa vesivoimaloita, jotka tuottavat virtaa vedestä. Näistä tehokkain on Petäjäskosken voimalaitos, jonka maksimiteho on vuoden 2011 marraskuusta lähtien ollut 182 MW. Kun mietitään vesivoimalan kannattavuutta, voidaan todeta sen olevan hyvä, sillä sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset sen tuottamaan tuloon nähden. Vesivoiman erityinen etu ydinvoimalaan on sen säädettävyys. Toisin kuin ydinvoimala, sen ei tarvitse olla jatkuvasti maksimissa tehossaan. Lisäksi vesivoima on lähes päästötöntä energiaa.

Biodiesel ja uusiutuva diesel

Biodiesel valmistetaan luonnon uusiutuvista raaka-aineista. Se on Euroopan suosituin ajoneuvoissa käytetty polttoaine. Biodiesel eli FAME (Fatty Acid Methyl Ester) on eri asia kuin uusiutuva diesel (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). Molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista, mutta niiden valmistamistavat ja laatu eroavat keskenään.FAME-biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai -rasvoja. HVO taas valmistetaan jätteistä. HVO:ta valmistettaessa raaka-aineet puhdistetaan huolellisesti kaikista epäpuhtauksista ja ne lämpökäsitellään. FAME:ssa käytetty esteröinti ei sovellu epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden käyttöön.

Biodieseleiden

Biodieseleiden ero näkyy niiden käytössä. Perinteinen esteri ei sovellu kaikille moottoreille, kun taas uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa. Jos perinteistä dieseliä käytetään enempää kuin 7-prosenttisena, on sen todettu aiheuttavan ongelmia auton kanssa, kuten kumiosien vaurioitumisia sekä karstaa moottorin polttoainesuuttimissa.Uusiutuvan dieselin 100-prosenttista seosta käyttämällä voitaisiin vähentää liikenteen tuottamia hiilipäästöjä tehokkaasti. Tehoa on jo todettu, sillä vuonna 2015 Nesteen tuottaman uusiutuvan dieselin avulla kasvihuonekaasupäästöjä saatiin alennettua jopa 6,4 miljoonan tonnin verran. Tämä on huima luku, sillä luku vastaa noin 50% koko Suomen liikenteen vuosittain aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Kasvihuoneilmiö

Nököttääkö sinun pihallasi pieni kasvihuonemökki? Tai ehkäpä olet vieraillut naapurin puutarhassa sellaisessa. Tiedätkö jo mihin perustuu lähes trooppiselta vaikuttava ilma sisällä, ja se, että kasveille riittää lämpöä koleinakin kuukausina? Ilmiö on hyvin helposti selitettävissä. Lasista tai kirkkaasta muovista rakennetut seinät päästävät auringonvalon sisään. Säteet lämmittävät rakennelman sisällä olevat kappaleet. Niihin siirtyvä valon energia poistuu kappaleista lämpöenergiana.  Lämpöenergia taas ei pysty läpäisemään lasia tai muovia, joten se heijastuu takaisin mökkiin aiheuttaen näin lämpötilan nousemisen. Otolliset olosuhteet tomaatin ja melonin kasvatukseen ovat syntyneet! Tämä sama ilmiö toistuu ilmakehässämme. Auringon säteet lämmittävät maapalloa, mutta kaikki kappaleista vapautuva lämpöenergia ei pääse poistumaan ilmakehästä. Meidän lasikupunamme toimii niin sanotut kasvihuonekaasut. Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka päästävät lähes kaiken auringonvalon läpi, mutta pysäyttävät lämpöenergian. Kasvihuonekaasuihin lukeutuvat muun muassa vesihöyry, hiilidioksidi, dityppioksidi ja metaani.

CO2

Ne muodostavat ilmakehään kerroksen, joka laskee osan kaasuista avaruuteen ja heijastaa osan takaisin maanpinnalle. Vesihöyry voi pysyä ilmakehässä muutamia päiviä, mutta esimerkiksi hiilidioksidi voi jäädä ilmakehään jopa sadoiksi vuosiksi. Kasvihuoneilmiö itsessään ei ole ongelma ympäristölle, itseasiassa se on välttämätön olemassaolollemme. Ilman tätä ilmiötä maapallon lämpötila laskisi lähelle -20 celsiusastetta. Ongelma muodustuu, kun ihmisen toimet alkavat aiheuttaa muutoksia ilmiössä ja vahvistaa sitä. Tämä on jo käynnistynyt – ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Tämän myötä maan kaasukupu vahvistuu, vähemmän kaasuja poistuu avaruuteen ja enemmän kaasuja heijastuu takaisin maahan. Vääjämättömänä seuraksena on ilmaston lämpeneminen. Ilmastonmuutoksen käynnistyminen huomattiin jo 1980-luvulla. Vuonna 1988 perustettiin  IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change, hallitustenvälinen ilmastopaneeli), joka on tutkinut siitä alkaen ilmastonmuutoksen kehittymistä ja seuraamuksia.

Seuraamukset

IPCC:n toimittamat tiedot ovat erittäin tärkeitä muutoksen ymmärtämisessä, ja toimintasuunnitelman muodostamisessa. Viimeisen sadan kuluneen vuoden aikana 2000-luvun alkuun mennessä muutokset ovat jo selviä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut 31 prosenttia, ja muut kasvihuonekaasut vielä enemmän. Maapallon keskilämpötila on noussut jo lähes yhden asteen verran, ja merenpinta on noussut jo noin 10 cm. Muutoksen voimistuminen on selkeää – mittaushistorian 15 lämpimintä vuotta on mitattu viimeisten kuluneneiden 20 vuoden sisään. Lämpenemisen vaikutukset näkyvät selkeästi myös luonnossa. Vuoristojen jäätiköt pienentyvät huolestuttavaa vauhtia. Osa on menettänyt jo 80 prosenttia ikijäästä, osa on kadonnut jo kokonaan. Myös napajäätiköt ohenevat ennennäkemättömän voimakkaasti. Ikiroudan peitossa olevat arktiset alueet ovat alkaneet sulaa. Näin rankat muutokset vaikuttavat myös alueiden kasvustoon ja eläimiin – kannassa ja elinalueissa on odotettavissa muutoksia.

äärimmäinen myrsky

Tämän vuosisadan kääntyessä loppuun, keskilämpötilan odotetaan nousseen 1,1-6,4 asteen verran, ja merenpinnan 17 cm. Sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän – kuivien alueiden kuivuuskausien voimistuvan, ja rannikoiden sekä alankojen tulvivan.  Vaikka rankkasateiden odotetaan lisääntyvän, on yli miljardi ihmistä vaarassa kärsiä veden puutteesta, kun jäätiköt pienenevät tai katoavat. Lämpötilan nousu voi kuulostaa mitättömän pieneltä, mutta kun sitä verrataan 20 000 vuotta taakse päin, huomataan dramaattinen fakta. Käynnissä oli jääkausi ja koko Suomea peitti yli kahden kilometrin paksuinen jääkerros. Tuolloin keskilämpötila oli vain yhdeksän astetta nykyistä alempi. Ilmaston muuttumiseen vaikuttavat useat tekijät. Niin luonnolliset syyt kuin ihmisen toimetkin voivat muuttaa ennusteita nopeasti ja merkittävästi. Siksi tarkkaa ennustetta ilmastonmuutoksen kehittymisestä on tässä vaiheessa vielä mahdotonta tehdä. Varmaa on kuitenkin, että toimet muutoksen hillitsemiseksi on aloitettava välittömästi. Valtioiden on sitouduttava aina vain tiiviimmin päästöjä hillitseviin toimiin. Myös yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa valinnoillaan tulevaisuuteemme.

Ilmastonmuutos

Ihmiskunta kokee valtavaa, kasvavaa muutosta ympäristölle, jossa se elää ja kasvaa.  Nykyään, enemmän kuin koskaan, kohtaamme nopeaa muutosta, joka vaikuttaa nykyiseen elämäntapaamme ja ennustamme asioiden pahenevan tulevaisuudessa.  Ihmisten liiallinen resurssien hyväksikäyttö on johtanut eläinten sukupuuttoon kuolemiseen, metsäkatoon, hedelmättömyyteen ja moneen muuhun ongelmaan. Yksi tärkeimmistä muutoksista, jotka vaikuttavat tällä hetkellä ympäristöömme, on ilmastonmuutos. Tämä termi viittaa maailmanlaajuiseen ilmaston muutokseen ja erityisesti säätiloihin, jotka leviävät pitkälle. Luonnonvarojen liiallisen kulutuksen, ajattelemattoman käytön, maapallon lämpenemisen ja maapallon väestön lisääntymisen sivutuote aiheuttaa edelleen huolta tieteellisessä maailmassa ja on tarpeellista toteuttaa toimenpiteitä.

Mikä tarkalleen aiheuttaa ilmastonmuutoksen?

Yksi tosiasia on varmaa: ilmastonmuutos tapahtuu jo nyt. Se ei ole utopistisen tulevaisuuden tapahtumasarja. Lämpötilat nousevat, sateiden ominaisuudet muuttuvat, jääpeitteet ja lumi alkavat sulaa ja keskimääräinen merenpinta nousee ympäri maapalloa. Lämpötilan nousu johtuu luultavimmin ilmakehän pitoisuuden noususta ja kasvihuonekaasujen nousu johtuu ihmisten toimintojen päästöistä. Tarkemmin, luonnolliset prosessit ja ihmisten toiminnat säteilevät eri kaasuja liiallisessa määrässä. Nämä kaasut luovat paksun kerroksen maan ilmapiirissä, joka estää lämmön karkaamisen. Näiden päästöjen päälähteet ovat:

  • Fossiilisten polttoaineiden polttaminen (hiili, bensiini ja maakaasu) sähköenergian, kuljetuksen, teollisuuden ja muiden eri käyttötarkoituksien tuottamiseen.
  • Maatalous, karjankasvatus ja maan käytön muutos, kuten metsien hävittäminen lisäävät myös näitä kaasuja.
  • Teollisuuden fluorattujen kaasujen käyttö

Ratkaisu ilmastonmuutosta kohti

super myrsky

Tarve löytää ratkaisuja ja toteuttaa toimintaperiaatteita on tärkeää. Jos mitään ei tehdä kaasupäästöjen vähentämisen puolesta, tulevina vuosina planeettamme kohtaa äärimmäisiä säätiloja ja katastrofeja. Maailmanlaajuiset ja kansalliset aloitteet sekä toimenpiteet on toteutettava, jotta planeettamme voisi jälleen tulla elinkelpoiseksi. Maiden ja maailmanlaajuisten organisaatioiden täytyy hyväksyä lainsäädäntö, joka edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kuten tuulta, aurinkoa, vesivoimalaitoksia sekä biomassaa.   Toimenpiteitä, jotka lisäävät monen kodinlaitteen energiatehokkuutta, tulisi ottaa käyttöön. Olisi suuri kehitys tehdä talot energiatehokkaammiksi, jotta energian menetystä ei tapahtuisi. Tämän lisäksi maiden täytyy tukea teknologian kehitystä, jotka pitävät tuotantolaitoksien ja muiden suurien tehtaiden päästökaasut minimissään.  Maailmanlaajuisia aloitteita on jo tullut voimaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakauttamiseksi ja vähentämiseksi ilmakehässä, jotka estävät ihmisten häiriöitä ilmastojärjestelmässä. Sopimukset, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention of Climate Change), jota kutsutaan myös nimellä UNFCCC, on hyväksytty vuonna 1992, ja se täytyy allekirjoittaa maailmanlaajuisesti ja maille tulisi asettaa sitovia rajoituksia näiden päästökaasujen vähentämiseksi. Osakemarkkinoilla, jossa jokaisen maan päästöt lisätään vaihtoon ja kauppaan sekä tiukat rangaistukset pannaan täytäntöön, jos maa ylittää nämä rajat.

Mitä itse voin tehdä auttaakseni?

aurinkopaneelit taloon

Maailmanlaajuisten, valtakunnallisten ja poliittisten toimenpiteiden lisäksi, on myös henkilökohtaisia ratkaisuja ja monia vinkkejä sekä keinoja, joita voimme käyttää kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Voimme käyttää uusiutuvia energianlähteitä kotona ja työpaikoilla. Aurinkopaneeleiden käyttö lämmitykseen ja ruoan laittoon on loistava tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. Yksi tapa on minimoida maito- ja lihatuotteiden käyttö niin paljon kuin mahdollista ruokavaliossa ja vaihtaa ne vihanneksiin ja hedelmiin. Voit myös etsiä paikallisia tuottajia jos mahdollista ja ostaa ruokaa, joka sisältää vähemmän pakkausmateriaalia. Tämän lisäksi voit kierrättää kaikki muovi- tai paperipakkaukset, jotka voidaan käsitellä. Tämä vähentää resurssien käyttöä.On olemassa monia tapoja, joita jokainen meistä voi käyttää ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen nousemisen ilmapiiriin ja lämmittämästä planeettaamme. Voimme alkaa käyttää julkista liikennettä, ajamaan pyörällä, käyttää kimppakyytejä tai jopa kävellä ja olla riippumattomia autoista kuljetukseen. Käytä vettä varovasti ja ajattele myös ruokasi kompostoimista sekä hehkulamppujesi vaihtamista LED-lamppuihin. Säästät rahaa sähkölaskuissa ja autat myös ympäristöä. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisella tasolla sekä maailmanlaajuisella tasolla, on aika puhua ilmastonmuutoksen ongelmasta, ennen kuin tilanne on peruuttamaton.

Fossiiliset polttoaineet

Tänä päivänä, kun ympäristöasiat alkavat nousta aina vain enemmän pintaan, fossiiliset polttoaineet ovat usein kuuma keskustelun aihe. Mitä ne sitten ovat, mistä ne tulevat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on planeetallemme? Lähdetään tutustumaan aiheeseen hieman tarkemmin!

Mitä ovat fossiiliset polttoaineet?

Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet aikojen saatossa, kun esiaikaiset eliöt ovat fossiloituneet. Hapettomissa tiloissa hajoavat kasvit ovat muuttuneet turpeeksi ja vastaavasti veden alla merenelävien jäännöksistä ovat syntyneet  öljy ja kaasu.  Näiden raaka-aineiden energia perustuu muinaisten kasvien ja eliöiden keräämään ja säilömään aurinkoenergiaan.  Tärkeimpiä fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet eivät ole uusiutuvia luonnonvaroja, tai ne uusiutuvat erittäin hitaasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttö varsinkin teollisuusmaiden energiantuotannossa on hyvin merkittävää. Raaka-aineita poltettaessa niistä vapautuu suuret määrät lämpöenergiaa, joka voidaan valjastaa yhteiskunnan tarpeisiin.  Fossiilisista polttoaineista öljy on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä energianlähteistä koko maailmassa. Se näytteleekin merkittävää roolia myös poliittisissa kysymyksissä. Sitä käytetään raaka-aineena muun muassa bensiiniin ja dieseliin, sekä muovin valmistukseen.  Kyseessä on raaka-aine, joka ei uusiudu luonnossa. Maapallon öljyvarat ovat jo hupenemassa huomattavaa tahtia ja niiden ennustetaan loppuvan jo lähivuosina. Kivihiiltä käytetään yleisesti polttoaineena, siihen viitataankin usein yksinkertaisesti hiilenä. Sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat turvautuvat usein tähän raaka-aineeseen. Kivihiilen hankkimisessa on oma riskinsä, sillä sen huokosiin kiinnittynyt metaani on erittäin paloherkkää, ja voi aiheuttaa räjähdyksiä hankalissa kaivosoloissa.  Kivihiiltä on maaperässä vielä runsain määrin ja sen arvellaan riittävän vielä noin kahdeksisadaksi vuodeksi.

metaani tulessa

Maakaasu muodostuu käytännössä lähes kokonaan metaanista. Lisäksi siinä on pieniä määriä muita kaasuja, kuten etaania ja butaania, sekä hiilivetyä, typpeä ja heliumia. Maakaasu tulee aina jalostaa ennen käyttöä. Jalostuksessa maakaasusta poistetaan kaikki muut aineet, niin että jäljelle jää vain puhdas metaani. Sen lämpöenergia on erittäin korkea, jopa kivihiiltä korkeampi. Useimmiten maakaasu päätyy raaka-aineeksi kotien ja laitosten lämmitykseen tai sähkön tuotantoon. Sitä voidaan käyttää jalostettuna myös ajoneuvojen polttoaineena, tai vaikkapa ruoanlaitossa. Maakaasun etsiminen, jalostus ja käyttö aiheuttaa verrattain vähän haitallisia päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin esimerkiksi öljyn ja kivihiilen. Maakaasuvaroja maapallolta löytynee vielä pariksisadaksi vuodeksi. Turvemaat ovat maapallolle elintärkeitä, ne sitovat suuria määriä hiilidioksidia. Turvetta käytettäessä ei siis vain tuoteta lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, vaan myös tuhotaan sitä sitovaa maaperää. Turvevoimaloissa tätä raaka-ainetta jalostetaan pääasiassa lämmityskäyttöön. Turve on ainut fossiilinen polttoaine, jota löytyy myös Suomen maaperästä. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan turpeen käytöstä Suomessa.

Mitä haittoja fossiilisten polttoaineiden käytöllä on?

Fossiilisten polttoaineiden

Fossiilisten polttoaineiden käyttö energianlähteenä on ympäristöä rankasti kuormittavaa. Niitä poltettaessa ilmaan vapautuu erilaisia kaasuja, oksideja ja pienhiukkasia. Yleisin vapautuva kaasu on hiilidioksidi, joka vaikuttaa ilmaston lämpötilaan. Liika ilmakehäämme vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka tuo mukanaan merkittäviä ongelmia ympäristölle. Oksidit sen sijaan maaperään tai vesistöön päätyessään aiheuttavat happamoitumista. Haittavaikutuksien minimoinniksi on kehitelty erilaisia puhdistus- ja polttotekniikoita. Niiden avulla iso osa haitallisista päästöistä saadaan pidettyä poissa ympäristöstä.  Jäljelle jää kuitenkin yksi suuri ongelmakohta; hiilidioksidin poistaminen savukaasuista ei ole mahdollista taloudellisista syistä. Näin ollen suurin osa energiantuottajista eivät voi estää haitallisen hiilidioksidin kertymistä ilmatilaamme. Jotta käynnissä olevaa ilmaston lämpenemistä saataisiin hillittyä riittävästi, fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi rajoittaa huomattavasti – käyttö pitäisi vähintään puolittaa. Vuonna 2015 saatiin solmittua Pariisin ilmastosopimus, jonka tarkoituksena on saada ilmastonmuutos pysäytettyä. Mukana ovat lähes kaikki maailman valtiot. Tavoitteena on saada maapallon lämpötilan nousu rajattua 1,5 asteeseen. Fossiilisten polttoaineiden käytön alasajo muodostaa merkittävän osan taistelussa päästöjä vastaan. Toimenpiteet on tarkoitus aloittaa vuodesta 2020 alkaen.