Julkaistu

Energiatehokkuus ja säästöt

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että energiaa käytetään tehokkaasti ja ekonomisesti, kustannustehokkaalla, säästävällä sekä ympäristön kannalta hyödyllisellä tavalla. Energiatehokkuus on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmistä keinoista, koska sillä pyritään vähentämään kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös monet muut syyt vaikuttavat siihen, että energiatehokkuutta pidetään tarpeellisena. Energiatehokkuudella pyritään varmistamaan energian saatavuutta sekä riittävyyttä niin, että energiaa riittää kaikille ja kaikkeen, eikä sitä tarvitse tuoda muualta. Energian tehokkaan käytön ansiosta myös energiakustannukset alenevat ja esimerkiksi ilman laatu paranee. Sitä paitsi energiatehokkuus mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuus parantaa myös taloutta, sillä käyttämällä energiaa tehokkaalla ja viisaalla tavalla säästetään paitsi ympäristöä myös paljon rahaa.

Energiatehokkuuden menetelmät

Suomea pidetään yhtenä maailman johtavista maista energian kulutuksen vähentämistä koskevassa kysymyksessä. Suomi on sitoutunut edistämään energiatehokkuutta ja vähentämään energian kulutuksesta aiheutuvia päästöjä, ja onkin onnistunut energiatehokkuudessa kansainvälisesti erittäin hyvin, ja esimerkiksi vuonna 2016 energiaa on säästynyt jopa melkein 16 TWh. Tärkeimpiä energian säästämisen keinoja, joita Suomessa on käytetty ja jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia, ovat energiakatselmukset sekä vapaaehtoinen energiatehokkuusopimusjärjestelmä. Molemmat menetelmät ovat erittäin merkillisiä energian kulutuksen vähenemisen kannalta ja ne täydentävät toisiaan. Energiakatselmuksen tehtävänä on kartoittaa energian kulutuksen nykytilanne selvittämällä kuntien erilaisten kohteiden, kuten kiinteistöjen ja kuljetusketjujen energiankäyttöä ja mahdollisuuksia säästöön (energiansäästöpotentiaali), esittää säästötoimenpiteet ja selvittää uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksia. Näiden asioiden lisäksi energiankatselmus selvittää energian säästöjen vaikutukset päästöjen vähenemiseen.  Energiatehokkuussopimuksiin perustuva järjestelmä on toinen tärkeimmistä energiansäästömenetelmistä. Se perustuu siihen, että erilaiset kuntien yritykset ja kunta-alojen toimijat allekirjoittavat energiatehokkuussopimuksia ja sitoutuvat näin toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja vähentämään kasvihuonepäästöjä omilla aloillaan. Tämä menetelmä on koettu äärimmäisen hyödylliseksi ja sen avulla on säästetty paljon energiaa, koska suuri määrä yrityksiä on innostunut liitymään mukaan. Koulutus on keskeinen asia, joten kuntien velvollisuuten on antaa hyvää koulutusta energiatehokkuustyöhön yritysten henkilöstöille sekä antaa neuvontaa.

Sucros Oy

Asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraataan ja toimijoita palkitaan hyvästä, tuloksia tuottavasta työstä. Esimerkiksi viime vuonna sokerinvalmistaja Sucros Oy sai tunnustuksen siitä, että oli ylittänyt sopimuksessa asetetut tavoitteet ja vähentänyt merkittävästi energiakulutustaan. Energian kulutuksen vähentäminen tuottaa yrityksille myös runssasti taloudellisia säästöjä.Energiatehokkuussopimuksia on tehty 1990-luvulta lähtien, ja nykyään niitä voi allekirjoittaa helposti netissä. Valtio myöntää tukea energiatehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin, ja tämän lisäksi kunnat voivat hakea ESCO-rahoitusta,  jossa energian käytön vähenemisestä kertyvät säästöt käytetään toiminnan rahoittamiseen. Lisäksi työ -ja elinkeinoministeriöltä on mahdollista hakea apua selvitys- ja investointihankkeisiin, joilla pyritään säästämän energiaa. Energiaa kuluu paljon asumusten rakentamiseen ja lämmitykseen sekä liikenteeseen.  Kunnat voivat säästämällä energiaa vähentämällä öljylämmitystä sekä suunnittelemalla julkista ja kevyttä liikennettä niin, että hiilidioksiidipästöjen vähenemisen tavoite on keskeisessä roolissa. Tärkeää on myös suunnitella kestäviä hankintoja. Myös aktiivinen tuotteiden ekologinen suunnittelu on tärkeä osa energian kulutuksen vähentämisessä. Tuotteiden suunnitellulle on asetettu tietynlaiset vaatimukset, jotka ovat yhteisiä koknaisille tuoteryhmille. Suunnitelulla pyritään siihen, että tuotteen energiakulutuksella on mahdollisimman vähäinen ympäristövaikutus ja että ne ovat kestäviä ja pitkänkäyttöisiä. Käytännössä Euroopan Unioni kieltää tuotteiden käyttämisen ja tuomisen markinnoille, jollei ne täytä niille asetettuja ekologisia vaatimuksia.

energiakatselmuksista

Suomessa vastuu energiatehokkuuden toteuttamisesta, eli käytännössä lähes kaikista yllä mainituista asioista, kuten esimerkiksi energiakatselmuksista, energiatehokkuussopimusten laatimisesta ja tuotteiden ekologisesta suunittelusta, kuuluu Energiavirastolle. Energiaviraston tehtävänä on myös seurata kuntien toteuttamia energiatehokkuustoimenpiteitä ja raportoida niistä. Lisäksi se huolehtii viestinnästä ja tiedottamisesta ja antaa neuvontaa kuluttajille.