Julkaistu

Yhteiskuntavastuu suomalaisissa yrityksissä

Yhteiskuntavastuu suomalaisissa yrityksissä

Globalisaatio, kestävä kehitys, ilmastonmuutos – tässä muutama sana jotka ovat nykyään nousseet esiin joka taholla, ja jotka myös yritysmaailmassa ovat tulleet tärkeämmäksi kuin koskaan. Kaikki nämä liittyvät myös yhteiskuntavastuuseen. Mutta mikä on yhteiskuntavastuu, ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin? Yhteiskuntavastuuhan on jo kauan tiedostettu asiana, mutta se on nykyään yhä enemmän ja enemmän vaikuttamassa jokapäiväiseen elämään, ja erittäin tärkeä osa yritysten strategiaa ja vastuunkantoa; pitemmittä puheitta siis tutkimaan asiaa!

Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa?

Lyhyesti sanottuna yritysten ja hyvinvointivaltion kesken jaettu vastuu on yhteiskuntavastuuta. Sana tulee englannin kielen termistä CSR, Corporate Social Responsibility, eli vapaasti suomennettuna yritysten sosiaalinen vastuu. Periaatteessa puhutaan vastuusta, joka ylittää lakipykälien asettamat rajat: ne sosiaaliset tai ekologiset toimet, jotka yritys haluaa vapaaehtoisesti tehdä. Esimerkiksi hyväntekeväisyys tai pelkät lahjoitukset vaikkapa ympäristön hyväksi eivät yksinään tee jostain yrityksestä vastuullista, vaan nykykäsityksen mukaan aitoa yhteiskuntavastuuta on yrityksen omassa liiketoiminnassa negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimista. Monesti yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen sekä ekologiseen vastuuseen. Nämä tulisi liittää yritysten jokapäiväiseen liiketoimintaan, mutta myös sidosryhmien, kuten viranomaisten, kanssa olevaan vuorovaikutukseen. Kaikki tämä vaikuttaa tietenkin myös yrityksen maineeseen. Jos yrityksen tiedetään kantavan esimerkiksi sosiaalista vastuutaan yli lain minimivaatimusten huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista tai ihmisoikeuksien toteutumisesta, on se omiaan herättämään luottamusta yritystä  kohtaan. Kun yritys toimii vastuullisesti, on se todennäköisesti menestyvä pitkälläkin tähtäimellä, ja myös ympäröivä yhteiskunta voi hyvin.

Vastuullisuuden valvonta ja suomalaiset yritykset

Vastuullisuuden valvonta ja suomalaiset yritykset

Yhteiskuntavastuun valvontaan on luotu erilaisia kansainvälisiä mittareita ja standardeja, ja niitä on myös eri aloilla omansa, kuten vaikkapa tekstiili- ja vaatetusalalla. Esimerkiksi Social Accountability International -järjestö on luonut standardin, joka pitää sisällään säädöksiä muun muassa palkoista, turvallisuudesta ja työajoista. Suomessa yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportit pohjaavat yleensä Global Reporting Initiative -ohjeistoon, ja meillä julkiset yhtiöt ovatkin hyvin aktiivisia vastuuraportoijia. Sen sijaan keskisuuret ja pienet yhtiöt Suomessa ovat melko jähmeitä raportoinnissaan. Toisaalta ne suomalaiset yritykset jotka ovat raportoineet toimistaan, ovat saaneet runsaasti kiitosta vastuullisuudestaan, ja voidaan sanoa että kansainvälisesti ajatellen suomalaiset yritykset ovat olleet jo pitkään vastuullisuuden eturintamassa. Tämä ei todennäköisesti yllätä ketään. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset haluavat yritysten toimivan yhteiskuntavastuullisesti. Eettisten päätösten odotetaan yleistyvän enemmän ja enemmän, ja ihmisten verkostoituminen ja sosiaalinen media antavat sysäystä entistä vastuullisempaan toimintaan.

Ei ihme, että yhteiskuntavastuusta on tullut Suomessakin eräänlainen kilpailutekijä ja olennainen osa yrityksen julkisuuskuvaa. Tässä kaikessa pitäisi toisaalta huomioida se, ettei alkuperäinen tarkoitus ja vastuu unohtuisi, ja mentäisiin vain markkinointi ja imago edellä. Koska yritykset saavat laatia raportin niin kuin mielivät ilman että vaaditaan tiettyjen standardien täyttämistä, vaarana on se, että aletaan laatia puutteellisia raportteja, joissa epäsuotuisat asiat vain jätetään pois tai annetaan hieman epätarkkoja tietoja. Suomalaisyritysten on toki arvioitu antavan muodollisesti päteviä raportteja, mutta jossain vaiheessa niistäkin puuttuivat usein tulevaisuuden tavoitteet, tai kerrottiin vain haittojen minimoinnista. Tähänkin on kyllä tullut aivan viime vuosien aikana positiivista muutosta. Vuodesta 2017 alkaen Euroopan unionin neuvoston direktiivin mukaan suurten pörssiyhtiöiden on pitänyt raportoida säännöllisesti vastuullisuudestaan, ja saammekin lukea vuosittain hyviä tuloksia saavuttaneista suomalaisyhtiöistä. Pienelle maallemme on erittäin hyvä saavutus esimerkiksi viime vuoden maailman talousfoorumin julkaisema sadan vastuullisimman yrityksen lista; sinne on päässyt peräti seitsemän yritystä Suomesta! Voimme siis syystäkin olla ylpeitä siitä, että maassamme on otettu vastuullisuus sydämenasiaksi. Sekä yritykset että kuluttajat ja kansalaiset ovat valveilla, haluavat muutosta, eteenpäin menemistä ja läpinäkyvyyttä – näin kaikki luovat omalta osaltaan kestävää tulevaisuutta.